SI

/

EN

Galerija Miklova hiša

Galerija Miklova hiša je s pomočjo jasno začrtanih smernic in kakovostnega programa postala eno izmed centralnih umetnostnih središč za aktualno slovensko likovno produkcijo. Njeno ključno poslanstvo je, da regionalnemu prostoru omogoča stik z aktualno likovno umetnostjo, kar uresničuje z uspešnim izvajanjem galerijskih dejavnosti. Galerija svoje poslanstvo uresničuje s produciranjem, prezentiranjem in umeščanjem kakovostne sodobne (aktualne) likovne ustvarjalnosti v regionalni prostor, pri čemer daje poudarek tudi  strokovnemu izobraževanju na področju sodobne vizualne kulture. Njeno poslanstvo je, poleg razstavne in obrazstavne dejavnosti usmerjeno tudi v ohranjanje, nadgrajevanje, populariziranje in aktualiziranje Likovne zbirke Galerije Miklova hiša ter v ohranjanje in varovanje likovne kulturne dediščine.

O GALERIJI MIKLOVA HIŠA

PRED LETOM 1988

Pred letom 1988 so priložnostne razstave likovnih del sprva potekale pretežno pod okriljem Ribniškega muzeja in tedanje kulturne skupnosti. Tovrstne razstave so v 60. letih svoje mesto dobile v različnih nenamenskih prostorih oz. avlah tedaj novozgrajenih stavb (Stari dom JLA, OŠ Ribnica). Prvi namensko urejen razstavni prostor je Ribnica dobila leta 1972 v prostorih ribniškega gradu, pod pokroviteljstvom Ribniškega muzeja. Razstavni prostor, katerega ureditev je zasnoval arhitekt Marjan Loboda, je deloval pod imenom Petkova galerija. Ime je dobila po fotografu in ribniškem rojaku Jožetu Petku. Razstavni program, ki je sprva potekal pod okriljem Ribniškega muzeja, je temeljil pretežno na predstavitvah ljubiteljskih ustvarjalcev. Galerijski program se je začel strokovno profilirati šele v prvi polovici 80. let, ko je Petkovo galerijo prevzela kulturna skupnost. Zaradi prostorskih omejitev so v tem času priložnostne razstave potekale tudi izven galerijskega prostora (Dom JLA, Zdravstveni dom, župnijska cerkev).

GALERIJA MIKLOVA HIŠA

Leta 1988 se je razstavni program iz Petkove galerije skoraj v celoti preselil v takrat zasilno prenovljeno pritličje Miklove hiše. Pridobitev ustreznega galerijskega prostora je pomenila dokončno vzpostavitev kontinuirane ter strokovno vodene galerijske dejavnosti v ribniški dolini.

Galerija Miklova hiša je v času od ustanovitve do danes izoblikovala trden koncept galerijskega delovanja, ki temelji na prezentaciji in umeščanju sodobne likovne ustvarjalnosti v regionalni prostor. Njeno poslanstvo je usmerjeno v ohranjanje in varovanje likovne kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah. Pomembno usmeritev galerijske institucije predstavlja tudi preučevanje in dokumentiranje lokalne kulturne dediščine ter izobraževanje na področju sprejemanja vizualne kulture in njene interpretativne raznolikosti.

LIKOVNE KOLONIJE V RIBNICI

Vsakoletna likovna srečanja, ki so sprva potekala pod okriljem ribniškega festivala, so se začela leta 1979 na pobudo akademskega slikarja Jožeta Cente. Srečanje ljubiteljskih in akademskih umetnikov je bilo poimenovano po ribniškem rojaku Janku Troštu in je pod tem imenom potekalo do leta 1983. Izbor likovnih udeležencev in kuriranje zaključne razstave je bilo od leta 1984 naprej zaupano različnim slovenskim likovnim kritikom in umetnostnim zgodovinarjem. Na začetku je likovna srečanja vodil Aleksander Bassin, kasneje dr. Lev Menaše, v zadnjem obdobju pa dr. Jure Mikuž. Ribniška likovna srečanja, ki so se zaključila leta 1991, so predstavljala začetek kontinuirane likovne dejavnosti v Ribnici, njihova zapuščina pa pomeni osnovo likovne zbirke, ki jo hrani Galerija Miklova hiša. Ribnica je z likovnim dogajanjem v obdobju 80. in 90. let postala prepoznaven umetnostni center v slovenskem prostoru.

RAZSTAVNA DEJAVNOST

Razstavna politika Galerije Miklova hiša je vsebinsko vezana na tekočo likovno produkcijo v slovenskem prostoru, kjer poleg že uveljavljenih umetniških ustvarjalcev išče svežino tudi v razstavljanju del mladih, v likovnem prostoru še ne priznanih umetnikov. Pomemben del razstavne dejavnosti predstavljajo tudi vsakoletne razstave z izborom del iz ribniške likovne zbirke ter razstavljanje likovne umetnosti z območja, ki ga vsebinsko pokriva Galerija Miklova hiša.

Razstavna politika je poleg jasno začrtanih vsebinskih smernic usmerjena tudi v ustvarjanje medinstitucionalnih povezav v slovenskem in mednarodnem prostoru. Redno in načrtno sodelovanje z galerijskimi, izobraževalnimi ter raziskovalnimi ustanovami je Galeriji Miklova hiša omogočilo vpetost v nacionalne mreže, s pomočjo katerih se odpirajo možnosti strokovnega dialoga in nadgradnje obstoječih vsebin. Ustvarjanje mednarodnih vezi in spremljanje likovnega dogajanja izven slovenskih okvirov predstavljajo občasna sodelovanja s tujimi institucijami, ki jih je Galerija Miklova hiša vzpostavila že na začetku svojega delovanja.

ZBIRKA GALERIJE MIKLOVA HIŠA

LIKOVNA ZBIRKA

Galerija Miklova hiša hrani bogato in referenčno likovno zbirko, ki poseduje ključna likovna dela druge polovice osemdesetih in začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja. Temelj zbirke predstavljajo umetniška dela iz obdobja ribniških likovnih srečanj in kolonij, v nadaljevanju pa se je zbirka kontinuirano nadgrajevala in dopolnjevala predvsem z donacijami in odkupi del uveljavljenih slovenskih sodobnih ustvarjalcev. Poleg tega je zbirateljska politika Galerije Miklova hiša usmerjena tudi v odkup umetniških del mlajše generacije slovenskih likovnih umetnikov. Z odkupi in donacijami si je Ribnica skozi tridesetletno obdobje ustvarila bogat likovni fond s preko 550 umetniškimi deli.

DIDAKTIČNA ZBIRKA

Didaktična zbirka predstavlja zaokroženo celoto znotraj galerijske likovne zbirke, v katero so vključena izbrana umetniška dela, ki služijo didaktičnemu in pedagoškemu namenu. Namen zbirke je prikazati spoznanja o zakonitostih likovnega ustvarjanja ter predstaviti številne možnosti likovne govorice. V zbirki so preko umetniških del priznanih modernih slovenskih avtorjev zastopane štiri temeljne likovne zvrsti (risba, grafika, slikarstvo, kiparstvo), znotraj njih pa so predstavljene različne likovne tehnike in slogovne opredelitve posameznih del. Zbirka je nastala v sodelovanju z ljubljansko Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov in predstavlja eno od dveh tovrstno zasnovanih zbirk v slovenskem prostoru.

PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKA DEJAVNOST

LIKOVNA ŠOLA LICE

Projekt neformalnega likovnega izobraževanja je bil na pobudo Galerije Miklova hiša izoblikovan leta 2008. Prvotno zastavljenemu programu izobraževanja za odrasle, se je leta 2013 priključil tudi likovno-pedagoški program za osnovnošolce. Pedagoško-andragoški program sledi izoblikovanemu učnemu načrtu, ki je bil zasnovan s strani akademskih likovnih ustvarjalcev. Izobraževanje ponuja pridobitev znanj s področja slikarstva, kiparstva in grafike.

Poslanstvo likovno izobraževalnega centra temelji na spodbujanju likovne ustvarjalnosti, razvijanju odnosa in razumevanja umetnosti ter njenega pomena v današnjem prostoru. Pedagoško in andragoško delo predstavljata pomembno usmeritev institucije kot javnega prostora, ki nudi možnost za razvoj kritične misli.

PEDAGOŠKI PROGRAM GALERIJE MIKLOVA HIŠA

V letih 2018 in 2019 Galerija Miklova hiša načrtuje zasnovo celostnega pedagoškega programa za predšolske in osnovnošolske otroke, ki bo financiran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z oblikovanjem strokovnega pedagoško-izobraževalnega programa želimo prispevati k razvoju otrokovega opazovanja, razumevanja in doživljanja sodobnih umetniških del, hkrati pa spodbuditi njihovo odgovornost za varovanje kulturne dediščine. Galerijski prostor želimo spremeniti v prostor igre, raziskovanja in uresničevanja novih zamisli.

Informacije

Naslov:

Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica

Telefon:

+386 1 836 93 34

E-pošta:

galerija@amis.net

Odpiralni čas

Ponedeljek

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Torek

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Sreda

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Četrtek

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Petek

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Sobota

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Nedelja

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Vstopnina

Ni podatka